Navigace

Obsah

Územní plán obce Chlumy

ÚPO nabyl účinnosti dne 25.06.2000, změna č. 1 nabyla účinnosti dne 28.12.2010

___________________________________________________________________________________

Návrh nového Územního plánu Chlumy pro společné jednání

Textová část

Grafická část

Základní členění území
Hlavní výkres
Koncepce veřejné infrastruktury
VPS

Odůvodnění územního plánu

Textová část

Grafická část

Koordinační výkres
Širší vztahy
Předpokládaný zábor ZPF

___________________________________________________________________________________

Územní plán obce Chlumy (2000)

Textová část

Územní plán - návrh
Vyhláška
Zemědělská příloha
Příloha - fotodokumentace

Grafická část

Širší vztahy
Komplexní návrh - sídlo
Komplexní návrh - území
Vodovod
Kanalizace
Veřejně prospěšné stavby
Zábor ZPF
Schema komplexního návrhu území
Schema komplexního návrhu sídla
Hranice zastavěného území obce

___________________________________________________________________________________

Změna č. 1

Textová část

Grafická část

Komplexní návrh
Veřejně prospěšné stavby
Zábor ZPF